Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Συνεργάτες, Εκπαιδευόμενοι, Συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς/κληρώσεις, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Εταιρεία μας). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας. Κατωτέρω ακολουθεί ενημέρωση σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/συνεργατών μας).

 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας – υπολογιστή – smartphone – tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ποιες οι Αρχές Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Medi Therapolis ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medi Therapolis»., η οποία εδρεύει στην οδό Αβάντων 24 στην Χαλκίδα, τηλέφωνο:+30 2221 021322, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] (εφεξής η «Εταιρεία»). Στην περίπτωση που είστε πελάτης της Εταιρείας και διατηρείτε σύμβαση σε ισχύ με την Εταιρεία που απαιτεί από την τελευταία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εσείς της παρέχετε, με σκοπό την υλοποίηση του έργου, τότε η εταιρεία αποτελεί «Εκτελών την Επεξεργασία» για λογαριασμό του πελάτη της, ενώ εσείς ως πελάτης αποτελείτε τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας»

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2221 021322 , Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 14.00

Β) Email στο [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας προσωπικών δεδομένων,

Διεύθυνση: Αβάντων 24, Χαλκίδα / ΤΚ 34100

Η Εταιρία μας και το εκπαιδευμένο Προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Ποια δεδομένα μου υφίστανται επεξεργασία, για ποιο σκοπό και ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

 

 1. Η παροχή Συγκατάθεσης ειδικότερα:
 • Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο επικοινωνίας για να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς και να μας δώσετε συγκατάθεση ξεχωριστά για καθένα ή για όλους τους αναφερόμενους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Σε περίπτωση που μας δώσετε συγκατάθεση για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.
 • Όταν μας δώσετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο λινκ στο email επικοινωνίας. Εναλλακτικά μπορείτε να μας αποστείλετε email ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, με οποιονδήποτε τρόπο αναγράφετε στο άρθρο 1.

 

 1. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται λεπτομερώς, ανά κατηγορία δεδομένου, το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται. Αν πάραυτα επιθυμείτε την άμεση διαγραφή τους, τότε άμεσα μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που αναγράφονται παρακάτω.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο +30 2221 021322, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 14.00

Β) Με αποστολή στο email της εταιρείας [email protected]

Γ) Με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αβάντων 24, Χαλκίδα

 

Τα δικαιώματά σας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα (Γενικός Κανονισμός 2016/679):

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού).
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα φορητότητας στις περιπτώσεις που η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή ή εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα εναντίωσης στις περιπτώσεις που η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον ή η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 Γενικού Κανονισμού).

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω καθώς και αν τυχόν χρειαστούμε διευκρινίσεις.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.

 

 1. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους:

Η εταιρεία συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών της όπως λ.χ. εταιρείες πληροφορικής για την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος και της φιλοξενίας της ιστοσελίδας,  εταιρεία αποστολής γραπτών μηνυμάτων SMS/ Viber / WhatsUp, μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά δώρων, εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας και εφαρμογής.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Εφόσον προβλέπεται η προηγούμενη ενημέρωσή σας βάση του νόμου, τότε έχετε το δικαίωμα εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία κατά προβλεπόμενα στο σημείο 5 ανωτέρω.

 

 1. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες:

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με εξαίρεση αυτά που αποθηκεύονται σε υπηρεσίες Cloud. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες.

 

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments). Τα στοιχεία που υποβάλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης της συνεργασίας σας με την Εταιρεία, είτε με εταιρική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είτε κατά τη συμμετοχή σας στο Newsletter/Διαγωνισμούς/Κληρώσεις, είτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

 1. Τι διαδικασίες έχουμε προβλέψει στην περίπτωση παραβίασης;

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα, ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Από ποια τρίτα μέρη λαμβάνουμε δεδομένα;

Λαμβάνουμε αναλύσεις δεδομένων επίσκεψης από την Google inc και το Facebook, στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics και Facebook pixel, όπως αυτή περιγράφεται στο 2.2 της παρούσης.

 

 1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και προσδιορισμός προφίλ επισκέπτη

Για την προστασία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τη φύση κάθε επίσκεψης με σκοπό τη διασφάλιση του προγραμματιστικού κώδικά και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων μας. Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να άρουμε τη φραγή.

  

 1. Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι  να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα.

 

 1. Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα μας (https://therapolis.gr) χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους της Εταιρίας μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

 1. Στοχευμένες από την εταιρεία μας διαφημίσεις

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής όπως όνoμα / Εταιρία / Τηλέφωνο / Δ/νση / email), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του Εμπορικού μας Τμήματος ή άλλων Στελεχών μας, ώστε να εκτελούμε, για την δική σας καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση, σχετικές προωθητικές ενέργειες Marketing (emails, ενημερωτικά Newsletters κλπ).

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο αναγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Πολιτικής.